(-]acomien Schrijft hecht waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit bericht geef ik helder en transparant weer hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Ik houd mij aan de geldende wet- en regelgeving waaronder de AVG. Dat betekent dat ik:
• Jouw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor die zijn verstrekt. Doelen en type persoonsgegevens beschrijf ik in dit document;
• Verwerking van persoonsgegevens beperk tot de minimaal noodzakelijke gegevens voor het doel waarvoor ik ze verwerk;
• Vraag om je uitdrukkelijke toestemming als ik die nodig heb voor de verwerking van je persoonsgegevens;
• Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
• Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verstrekt;
• Op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wijs en deze respecteer.
(-]acomien Schrijft is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van dit privacy beleid vragen hebt of contact wilt opnemen kan dit via de contactgegevens onderaan deze pagina.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden verwerk ik ten behoeve van het volgende doel:
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of een koppeling op LinkedIn;

Voor bovenstaand doel kan (-]acomien Schrijft de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Adres, woonplaats en land;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Je persoonsgegevens sla ik op ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.
Ik maak gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van mijn financiële administratie;
– Het verzorgen van de software van mijn computersysteem.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal ik de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. En ik kan persoonsgegevens delen met derden als je mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Ik verwerk alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
(-]acomien Schrijft bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Ik heb bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
• Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
• Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Ik test regelmatig mijn maatregelen;

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die ik van je ontvangen heb. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan genoemde verzoeken. Mag ik jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je om direct contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vind ik dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heb je naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met mij op.

(-]acomien Schrijft…
Jacomien Wolfkamp
Twelloseweg 107
7396 BM Terwolde
T: 06 539 64 931
E: info@jacomienschrijft.nl